Home

Hvorfor sultestrejke ? Det er udansk.

Men det er den sidste udvej, når frustrationerne over at blive udsat for et justitsmord ikke længere kan kontrolleres og et råb om hjælp mod en overmagt, der ganske enkelt tromler den enkeltes rettigheder ned overalt i ‘systemet’ !

Hensigten med min sultestrejke er udelukkende at støtte genindførelsen af retsreferatet i domstolsregi i en moderne udgave, gerne med videooptagelser af vidneudsagn.   Som støtte herfor og med udgangspunkt i egne erfaringer fra et retssystem, jeg uden egen skyld er blevet hvirvlet ind i, vil jeg redegøre for de fuldstændigt urimelige forhold, der gives retssikkerheden i dagens Danmark og herunder protesterer jeg mod et retssystem, hvor dommere ikke holder loven og hvor man ikke selv kan få lov til at fremføre sin sag.

Dommere skal være uafhængige af lovgivningen og administrationen, men det betyder ikke at de skal opfatte sig selv som Vorherres stedfortrædere på jord og dømme efter, hvad de synes er retfærdigt. Dommere står til ansvar over for Grundlovens §64 og hvis de bryder den skal de fjernes. Dommere skal følge ånden i Retsplejeloves §259 og Den europæiske Menneskerettighedskonventions art. 6, hvori det fastslås at man har ret til selvmøde eller til selv af udvælge en advokat, hvis man ikke selv vil føre sagen. Dommere, der pålægger en person en advokat, fordi det gør det enklere for dommeren selv, skal fjernes.

Og jeg protesterer mod et politi, der end ikke vil afhøre en person, der anmelder en alvorlig forbrydelse og jeg protesterer mod at det er muligt at anvende retssystemet som værktøj i en forbrydelse.

Endelig vil jeg påpege nødvendigheden af forøget dokumentation i den del af vort samfund, der udgør den dømmende magt, idet kønsfordelingen betinger dette. Det er efter min mening helt OK at personalet i alle funktioner i den dømmende magt udgøres af 75% kvinder, fordi det altid bør være kvalifikationerne, der tæller, men for ikke at tilføre mistanke om nepotisme, bør beslutninger dokumenteres lige som for 40 år siden, da kønsfordelingen var omvendt.   Alle involverede instanser vil sikkert stå på nakken af hinanden for at forsikre, at alt i min sag er gået efter bogen – og dette vil jo belyse problemets omfang.

Før jeg traf beslutningen om at gå i sultestrejke undersøgte jeg det internationale ‘marked’ for sådanne protester og fandt ud af, at der er tale om mange forskellige former for sultestrejker. Der er faktisk personer, der har ‘sultestrejket’ i årevis !   Min sultestrejke vil være udformet således, at jeg i ganske mange måneder fremover i videoer på disse sider vil beskrive de forhold, der har bragt mig til denne situation, ikke ud fra at forbedre min egen situation, for den er for altid ødelagt af retssystemet, men for at få politikerne til at forbedre situationen for fremtidige generationer.

Jeg vil undervejs referere til http://statsanstalten.wordpress.com hvor du kan følge dokumentationen for mine påstande.   Samtidig ønsker jeg så længe som muligt at bevare tankens klarhed og give de personer, jeg anklager for kriminelle handlinger mulighed for at rejse en injuriesag imod mig. Dette sidste er ikke sandsynligt, idet advokat Susse Terp som en følge vil se sig selv i et fransk kvindefængsel og fordi advokat Marianne Klausen vil blive nødt til at indrømme, at hun ikke har fortalt sandheden under ed.
Endelig kan Statsadvokaten vælge at rejse sag om foragt for retten, men i givet fald bliver det så op til en domstol at vurdere, om jeg som borger har pligt til at respektere dommere, der bevisligt overtræder Grundloven. I givet fald vil jeg afbryde sultestrejken for at imødegå sådanne beskyldninger. Konklusionen på dette er, at jeg planlægger at tabe ca. 5 kg. per måned, og da jeg vejer 82 kg. er det jo blot at få lommeregneren frem !

Min kommunikationsform vil som sagt være video og skrift, – kort sagt vil der 2-3 gange ugentligt blive lagt et indlæg ind på dette site – som en føljeton – forhåbentligt spændende.   Hvis I vil læse mere om mine forslag til forbedringer af det danske samfund kan I gøre dette på http://meedomus.com

Gå videre med afsnittet INTRODUKTION.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>